Home » แจ้งยกเลิกมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และยกเลิกการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566

แจ้งยกเลิกมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และยกเลิกการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566  • Version
  • Download 608
  • File Size 477.56 KB
  • File Count 1
  • Create Date 4 August 2023
  • Last Updated 4 August 2023