ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต

(INET Leasehold Real Estate Investment Trust : INETREIT)

แนะนำโครงการ INET-IDC3


INETREIT

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

ข่าวสาร

จุดเด่นในการลงทุน

ดาต้า เซ็นเตอร์เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตอย่างสูง

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนได้การรับรองมาตรฐานระดับโลก

ผู้เช่าทรัพย์สินมีฐานลูกค้าที่มั่นคง และอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ผู้เช่าทรัพย์สินมีความชำนาญ มีประสบการณ์ในการประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล (Data Center) มาเป็นเวลานาน 

มีรายได้ค่าเช่าคงที่ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

กองทรัสต์มีโอกาสเติบโตในโครงการ INET-IDC3 ในเฟส 2-4 ในอนาคต

ทรัพย์สินที่เข้าลงทุน

● อาคารและงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น อาคารเก็บข้อมูล (Data Hall) และอาคารสนับสนุนส่วนกลาง (Utility Building)
● อาคารและส่วนควบของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation)
● ตู้ Rack พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อภายในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง (Core Network)
● อาคารรับรองลูกค้า (Customer Center) และอุปกรณ์สำนักงาน
● สิทธิการเช่าที่ดิน SCG และ สิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนของ INET ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีควบคุมไฟฟ้าย่อย (Substation)