นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

          เว็บไซต์ของบริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“INETRM”) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริษัท”) มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) (“คุกกี้”) เพื่อติดตามข้อมูลการใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ อาทิ หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ของท่าน และวันที่ที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงเพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประโยชน์สูงสุด ในการนี้ บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดและการทำงานของคุกกี้ ดังต่อไปนี้

ในนโยบายฉบับนี้ 

เครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันหมายถึง กิจการที่ผู้ประกอบกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริหารจัดการเหนือกิจการอื่น หรือกิจการที่ถูกควบคุมโดยผู้ประกอบกิจการที่มีอำนาจเหนือกิจการอื่น ในรูปแบบบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันทางกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกันเนื่องจากการประกอบกิจกรรมทางเศษฐกิจร่วมกัน โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

บริษัทย่อย หมายถึง นิติบุคคลหรือบริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) นิติบุคคลหรือบริษัทที่ INETRM มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ข) นิติบุคคลหรือบริษัทที่นิติบุคคลหรือบริษัทตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ค) นิติบุคคลหรือบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของนิติบุคคลหรือบริษัทตาม (ข)

บริษัทร่วม” หมายถึง นิติบุคคลหรือบริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) นิติบุคคลหรือบริษัทที่ INETRM หรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(ข) นิติบุคคลหรือบริษัทที่ INETRM หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงาน แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

บริษัทใหญ่” หมายถึง นิติบุคคลหรือบริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) นิติบุคคลหรือบริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการใน INETRM

(ข) นิติบุคคลหรือบริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในนิติบุคคลหรือบริษัทตาม (ก)

(ค) นิติบุคคลหรือบริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข)

อำนาจควบคุมกิจการ หมายถึง การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหรือบริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลหรือบริษัทนั้น

(ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหรือบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

คุกกี้คืออะไร?

          คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่จะถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านแต่อย่างใด ในการนี้คุกกี้จะทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำความชื่นชอบและประวัติการใช้งานของท่าน และคุกกี้จะนำข้อมูลดังกล่าวที่บันทึกเอาไว้ในคุกกี้มาใช้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือนำมาแสดงผลเพื่อการให้บริการตามที่ท่านร้องขอเป็นครั้งคราว  

คุกกี้จะบอกให้บริษัททราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดของเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อที่บริษัทจะสามารถให้บริการข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ คุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่ท่านร้องขอโดยอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีที่ท่านได้ลบคุกกี้ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้

          ท่านตกลงยินยอมและรับทราบว่าคุกกี้ในเว็บไซต์ของบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

          – ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File)เช่น หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ของท่าน และวันที่ที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

          บริษัทจะนำข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมข้างต้นไปใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทและการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของนโยบายดังกล่าวได้ที่ “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล[โปรดระบุลิงค์ หรือ QR code]