เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลทั่วไป

       ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ตใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า (INET Lease hold Real Estate Investment Trust (INETREIT) มีนโยบายที่จะลงทุนอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก คือ ทรัพย์สินประเภทศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเติบโต เป็นทางเลือกของนักลงทุนในการกระจายการลงทุนไปในธุรกิจกองทรัสต์ประเภทศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่ประกอบด้วย กรรมสิทธิ์ในอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และสิทธิการเช่าที่ดินที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
   หลังจากเข้าลงทุนแล้วกองทรัสต์จะนำทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ดีและต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยมีผู้จัดการกองทรัสต์จะกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ให้แก่กองทรัสต์ต่อไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

     ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหา ริมทรัพย์ไอเน็ตใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า (INET Lease holdReal Estate Investment Trust (INETREIT) มีนโยบายที่จะลงทุนอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก คือ ทรัพย์สินประเภทศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเติบโต เป็นทางเลือกของนักลงทุนในการกระจายการลงทุนไปในธุรกิจกองทรัสต์ประเภทศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่ประกอบด้วย กรรมสิทธิ์ในอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และสิทธิการเช่าที่ดินที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
     หลังจากเข้าลงทุนแล้วกองทรัสต์จะนำทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ดีและต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยมีผู้จัดการกองทรัสต์จะกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ให้แก่กองทรัสต์ต่อไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์