ทรัสต์เพื่อการลงทุน

ทรัสตี

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยชิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-673-3999
โทรสาร : 02-673-3900
เว็บไซต์ : www.kasikornasset.com

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ดูแลให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์ (trust deed) ให้เป็นไปตามกฎหมาย
  • แต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ และติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดำเนินการในงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • กรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทรัสตีจะดำเนินการเพื่อแก้ไข ยับยั้ง หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์ตามสมควร และจัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเข้าจัดการกองทรัสต์ตามความจำเป็นเพื่อป้องกัน และยับยั้ง หรือจำกัดไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์
  • เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกครั้ง หากมีการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทรัสตีต้องตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินดังกล่าวว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
  • กรณีทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์เฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่ ทรัสตีจะดูแลไม่ให้มีการโอนหน่วยไปให้ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายใหญ่
  • จัดทำบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกจากทรัพย์สินของทรัสตี
  • ดูแลมิให้เป็นทรัสต์กลายเป็นทรัสต์ส่วนบุคคล (private trust)
  • พิจารณาและดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์