ทรัพย์สินที่ลงทุน

      โครงการ INET-IDC 3 เป็นโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลที่มีทั้งหมด 4 เฟส ออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรองรับข้อมูล เพื่อให้บริการฝากอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ หรือให้บริการ Cloud มีสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบรักษาความปลอดภัย โดยกองทรัสต์จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน และอาคารและส่วนควบ รวมถึงอุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ได้แก่